Nama Islami untuk Laki-Laki


Huruf A

Amin
Anis
Amanullah
Akram
Ahmad
Ad-ham
Aslam
Arsalan
Aiman
Arhab
As’ad
Adib
Addar Quthni
Attirmidzi
Aththobarani
Al Baihaqi
Annasai
Asyraf
Amir
Anas
Althaf
Amjad
Ahnaf
Anwar
Arhab
Azhar
Aufa
Anjab
Akhdan
Akmal
Abrar
Aflah
Anshar
Amrullah
Asad
Afdhol
‘Aashim
‘Aamir
‘Atiq
‘Adli
‘Arif
‘Adnan
‘Aali
‘Adil
‘Abduh
‘Azzan
‘Azzam
‘Azmi
Athallah
‘Aqil
‘Aun
‘Aafi
‘Aathif
Alauddin
‘Aakif
‘Aqib
‘Afif
‘Aatik
‘Alim
‘Abid
‘Abbad
‘Ariq
Antar

Basil
Badar
Badruddin
Bariq
Bassam
Basim
Basyir
Bahauddin
Bahir
Badri
Bahi
Burhan
Bakri
Baqir
Burhanuddin
Bakir
Bariz
Bisyir
Banan
Badil
Baliq
Budair
Buraid
Bukhori
Badruttamam
Badruzzaman

Dzakwan
Dziyab
Dziban
Dzulfiqar
Dhafir
Dhahir
Dhiaulhaq
Dhia
Dhamir
Dhaifullah

Faiz
Falah
Falih
Fakhri
Farid
Fauzan
Faisal
Fuad
Fuhaid
Fahim
Faraj
Fauhad
Fagih
Faris
Faruq
Farhan
Fadhil
Fauzi
Fahd
Faiq
Fakhir
Fathi
Fahmi
Fikri
Furqon
Fakhruddin
Fadhlurrahman
Fajari
Fadholi

Ghufron
Ghozi
Ghalib
Ghonim
Ghassan

Hatim
Hazim
Hamdi
Haidar
Hafidh
Husam
Hanif
Hamid
Hamdan
Hassan
Hammadi
Hamdun
Hibban
Husni
Helmi
Hanafi
Hanbali
Hasyim
Hawari
Hilal
Hadi
Hani’
Hammam
Hisyam
Humam
Hajid
Hibatullah
Hamdan
Hauzan
Huwaidi
Habibi

‘Izzuddin
‘Ismat
‘Irfan
‘Imran
‘Isom
‘Imaduddin
Ihsan
Imam
Iqbal
Ikhlas
Iyad
Iman
Ilham
Irsyad
Ijlal
Isyraf

Jamil
Jamal
Jauhar
Jamaluddin
Jihad
Junaid
Jubair
Jalal
Jawahir
Jiyad
Juhair
Jasim
Jibril
Jawad
Jam’an
Jarullah
Jubran
Jasir
Jaiz
Jadid
Jamhari
Jundi

Kamal
Kamaluddin
Kamil
Kadhim
Khairuddin
Khairullah
Khalis
Khattab
Khatib
Khaldun
Khairi
Khalil
Khabir
Khozin
Khosyi’
Khodhi’
Khidhir
Khalaf
Khairon

Maajid
Ma’mun
Muhyiddin
Mar’ie
Masyhur
Majdi
Mukhtar
Mas’ud
Murtadho
Marwan
Mustafa
Maalik
Mubarak
Mujahid
Majduddin
Mahbub
Muhsin
Mahmud
Mursyid
Muslim
Mu’min
Muammar
Mahrus
Mudrik
Ma’ruf
Mundzir
Mustajab
Marzuq
Muin
Maliki
Mansur
Munadi
Murfid
Mahir
Miftah
Munir
Munawir
Munawwir
Mufrih
Mu’tashim
Mukarrom
Mus’ad
Mahdi
Mushoddaq
Mushoddiq
Muhtarom
Muhajir
Misbah
Misbahuddin
Muntashir
Muflih
Mushlih
Mu’afa
Mukhlis
Mukhlas
Munif
Marjan
Ma’shum
Maimun
Mustaqim
Marsa
Musyif
Makarim
Muthliq
Mamduh
Mazru’i
Mubasysyir
Mastur
Musyaffa’
Mudhoffar
Muthohhar
Masy’al
Ma’lum
Ma’mur
Muzakki
Murad
Mahfudh
Mukhbit
Muqsith
Mutawakkil
Mutawalli
Mahasin
Muti’
Mufid
Manaf
Munib
Muwaffaq
Mustaghfirin
Musaid

Nashir
Nashiruddin
Nashrullah
Nail
Nu’man
Nuruddin
Nadhir
Naufal
Nadi
Naji
Naif
Nashif
Nizar
Na’im
Nuri
Nabih
Nabil
Najmi
Nadhmi
Nasih
Nadir
Nawwaf
Nadim
Nashir
Nafil
Nazih
Nidham
Najib
Nadhim
Nasim
Nawwar
Nafis
Nabhan
Najmuddin
Nadhif
Nahid

Qosim
Qoid
Qutub
Qani’
Qosiim
Quraisy

Rajih
Rafi’
Rahmatullah
Rusydi
Ridhwan
Rifqi
Riyadh
Rasyid
Rosyid
Roja’
Raihan
Rahmi
Rosyad
Rafid
Rizqullah
Ramadhan
Rafii’
Ridho
Rajab
Roid
Rozin
Robii’
Rabbani
Rahid
Rofiq
Rafif
Rosyiq
Rodhi
Roji
Robih

Sulthan
Sabiq
Sami
Samir
Surur
Sa’di
Sufyan
Saif
Salam
Sa’ud
Said
Salim
Sunni
Siraj
Sirajuddin
Suud
Sa’dun
Samih
Saifuddin
Saiful Islam
Samah
Sadad
Sunbul
Sayid
Samhari
Sadid
Sajid
Satir
Sahar
Syarif
Syauqi
Syafiq
Syahir
Syukri
Syakir
Sya’ban
Syahid
Syafi’
Syakib
Syarifuddin
Syadi
Syahin
Syammas
Syabibi
Syamil
Syamlan
Syihab
Syarahil
Syaiban
Syuja’
Syaraf
Syafii
Syafi
Syarbini
Syuruq
Syamsulhadi
Syamsuddin
Syihabuddin
Shodiq
Shabri
Shabur
Shobir
Shidqi
Shiddiq
Shaleh
Shalah
Shalahuddin
Shobhi
Shofwan
Shaddam
Shorim
Shafar
Shoib
Shohib
Shabban
Shofi

Tajuddin
Taqiuddin
Taufiq
Tamim
Taisir
Tauhid
Taqi
Tahsin
Tamam
Taufiq Alhakim
Taufiq Arrahman
Thoriq
Thalal
Thilal
Thalib
Thaha
Thomi
Thahir
Thoyyib
Thufail
Tsabit
Tsawab
Tsauban
Tsamud
Tsaqib

‘Ubaid
‘ Uwamir
‘Ushaim
‘Umair
‘Ulwan
‘Umron
‘Ujab

Wajih
Wail
Waliuddin
Washif
Wahid
Wisam
Wafi
Wajdi
Washil
Wasim
Wafir
Wahib

Yaasiin
Yazid
Yaasir
Yasykur
Yusron

Zaki
Zuhair
Zufar
Zahid
Ziyad
Zahir
Zahran
Zamir
Zumar
Zain
Zainuddin
Zainulabidin
Zainularifin
Zainulmuttaqin
Zaqhlul
Zaidan
Zuhdi
Zaidun

Pemegang Amanat
Ramah tamah dalam pergaulan
Keamanan dari Allah
Lebih Mulia
Terpuji
(1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno
(1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam
Nama seorang tokoh Islam
Kanan
Memanjakan
Bahagia
Beradab
Seorang imam perawi hadist
Imam perawi hadist
Imam perawi hadist
Imam perawi hadist
Imam perawi hadist
Lebih mulia
Penguasa – pemimpin
Mesra – periang
Lebih lembut
Lebih mulia
Lebih suci (Lurus)
Lebih bersinar
Lebih lebar dan luas
Lebih cerah
Lebih tepat
Lebih utama dan bernilai
Sahabat
Lebih lengkap (sempurna)
Golongan yang berbuat kebajikan
Lebih sukses
Kaum Anshar sahabat Nabi saw
Perintah Allah
Singa
Lebih Utama
Menjauhi maksiat
Memakmurkan
(1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan
Adil
Arif bijaksana
Nama orang dahulu
Tinggi
Adil
Hamba-Nya
Nama orang Dahulu
Kebulatan tekad
Keteguhan hati
Karunia Allah
Yang baik budi
Pertolongan
Yang mengampuni
Belas kasih
Kemulian agama
Beritikaf
Balasan yang baik
Punya harga diri
(1) Pemurah (2) Yang murni
Berilmu
Beribadah
Tekun beribadah
(1) baik Budi (2) Mulia asalnya
Berani dalam peperangan

(1) Singa (2) Pemberani
Bulan Purnama
Bulan purnama agama
Bercahaya – kemilau
Selalu senyum
Tersenyum
Pemberi kabar gembira
Keindahan agama
Elok
Mempercepat jalannya
Indah
Dalil – Bukti – Cahaya
Pagi-pagi benar
Pembelah
Dalil (cahaya) agama
Pagi-pagi benar
Menonjol
Berita gembira
Ujung jari
Pengganti
Fasih
Berjalan cepat
Dingin
Imam perawi hadist
Bulan purnama
Bulan purnama bagi jaman

Harum semerbak
(1) Memperoleh harta. (2) Serbuan
Penghalau
Nama Pedang Rasulullah saw
Menang
Yang membantu
Sinar (cahaya) hak
Sinar – cahaya
Yang langsing
Tamu Allah

Menang
Sukses – beruntung – jaya
Yang sukses
Kebanggaan
(1) Tunggal (2) Permata yang mahal
Kemenangan
Pemisah antara hak dan batil
Benak – jantung hati
Harimau
Memahami
(1) Kelonggaran (2) Pelepasan
Anak kecil yang gemuk
Ahli fiqih
Penunggang kuda
Pembeda antara hak dan batil
Bergembira
Mulia
Kemenangan
Harimau
Yang mengungguli
(1) Kebesaran. (2) Yang baik
Pembuka
Pemahaman
Pemikiran
Pembeda hak dengan batil
Kebanggaan agama
(1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman
Waktu fajar
Kelebihan – keutamaan

Pengampunan
Prajurit dimedan perang
Menang
Yang mendapat keuntungan
Nama suku arab

Murni
Orang yang teliti
Pujian
Singa
(1) Pemelihara (2) Penghafal
Pedang yang tajam
Muslim yang teguh – lurus
Yang memuji
Yang memuji
Bagus
Pemuji
Pujian
Ibnu Hibban Pewari Hadist
Indah
Sabar dan berakal
Pengikut Imam Abu Hanifah
Pengikut Imam Ahmad bin Hambal
(1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu
Pengikut setia
Bulan sabit
Penunjuk jalan
Yang mengucapkan selamat
Yang mempunyai kemauan keras
Kemurahan
(1) Maharaja (2) Singa
Yang Shalat tahajjud
Anugrah Allah
Penetap disuatu tempat
Mahluk Manusia
Kembali kepada yang hak
Kesayanganku

Kemuliaan agama
Kekuatan menjauhi maksiat
Pengetahuan
Nama ayahanda Maryam as
Maksum
Tiang agama
Kebaikan
Pemimpin
Pujangga Muslim
Ikhlas
Gunung yang sukar didaki
Keimanan
Isyarat yang baik
Petunjuk
Terhormat – Mulia
Pengawasan

Indah
Keindahan
Permata
Keindahan agama
Perjuangan
Tentara
Nama Ulama Besar
Keagungan
Permata-permata
Yang Baik
Suara Nyaring – Lantang
Badan – Fisik
Malaikat Jibril
Pemurah
Dua pasukan
Tetangga Allah
Nama Sastrawan
Keberanian
Boleh
Baru
Kelompok manusia
Prajurit

Kesempurnaan
Kesempurnaan agama
Sempurna
Menahan Diri
Kebaikan Agama
Kebaikan (dari) Allah
Murni
Ahli pidato
Orang yang berkhotbah
Nama seorang ahli sejarah
Kebaikan
Kesayangan
Yang mengetahui dengan sebenarnya
(1) Penyimpan harta (2) Bendahara
Orang yang khusyu’ dalam shalat
Orang yang rendah hati
Orang shaleh kawan nabi Musa as
(1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama
Kebaikan

Mulia
Aman
Yang menghidupkan agama
Terpelihara
Kesohor
Kemuliaan
Terpilih
Bahagia
Diridhoi
(1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah
Pilihan
Yang memiliki
Yang diberkahi
Pejuang
Kemuliaan agama
Disukai – Dicintai
Yang berbuat kebaikan
Terpuji
Pemberi petunjuk jalan
Seorang Muslim
Seorang yang beriman
Berumur panjang
Yang dijaga
Berakal – Memahami
(1) Kebaikan (2) Yang dikenal
Pemberi peringatan
Terkabul do’anya
Yang diberi rezeki
Penolong
Penganut mazhab Imam Malik
Yang dimenangkan
Yang berseru
Penolong
Pandai – Cakap
Kunci
Bersinar
Yang ikut latihan militer
Pemutih dengan kapur
Penggembira
Terpelihara dari dosa
Yang Mulia
Yang dibahagiakan
Yang mendapat Hidayah
Dapat dipercaya
Yang mempercayai
Yang terhormat (di hormati)
Yang berhijrah
Pelita – Lampu
Pelita agama
Yang menang
Yang sukses – Jaya
Yang memperbaiki
Yang selamat – sehat
Yang Ikhlas
Yang Ikhlas
Tinggi Kedudukannya – Menonjol
Batu permata marjan
Terhindar dari dosa
Yang diberkahi
Lurus
Pelabuhan
Pengawas
Bersifat mulia
Pemberi sesuatu
Yang dipuji
Yang ditanami
Pemberi kabar gembira
Tertutup – dirahasiakan
Memperoleh syafa’at
Yang dimenangkan
yang disucikan
Tempat menyalakan Api
Yang diketahui
Makmur
(1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang  Membersihkan diri
Kemauan
Terpeliharan – terjaga
Tunduk patuh
Berbuat adil
Yang bertawakal
Yang menangani jabatan atau urusan
Kebaikan- kebaikan
yang selalu taat
Memberi manfaat
Gunung yg tinggi – Yg Mengungguli lainnya
Yang berinabah (kembali) kejalan Allah
yang mendapat Taufiq (restu)
Orang-orang yang beristighfar
Pembantu – Penolong

Penolong
Penolong Agama
Kemenangan dari Allah
Yang suka memberi
Kenikmatan
Cahaya Agama
Indah – elok
Dermawan
Tempat pertemuan
(1) Selamat (2) Onta yang lari cepat
(1) Berkedudukan (2)Menonjol
(1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan
(1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi
Kenikmatan
Bercahaya
Cerdik – Mulia
Cerdik – Mahir
Bintang
Teratur (disiplin)
Setia – Loyal – Ikhlas
Jarang
Yang menonjolkan
Teman minum
Pembela
Tambahan
Bersih dari noda cacat
Peraturan
Mulia – Utama -bernilai
Pengatur
Angin Sepai – sepoi
Pemberi cahaya
Berharga
Mulia – terkenal
Bintang agama
Bersih
Anak dalam masa puber

Ganteng – Yang membagi
Pemimpin
(1) Nama Pemimpin (2) Kutub
Puas
(1) Yang molek (2) Bahagian
Suku bangsa arab asal Rasulullah saw

Timbangan yang mantap
Tinggi
Rahmat Allah
Penunjuk jalan lurus
Keridhoan Allah
Kawan pendamping
Taman
Mendapat petunjuk
Memberi petunjuk
Harapan
Tumbuhan yang harum
Belas kasih
Petunjuk jalan lurus
(1) Penolong (2) Pengawal
Rizki dari Allah
Bulan ramadhan
Tinggi derajatnya
Keridhoan
Bulan rajab
Pemimpin
Serius dalam prilaku
Musim semi
Karena Allah semata-mata
Lembut
Kawan akrab
Berahlak baik
Bentuk tubuh yang indah
Merasa ridho
Berpengharapan
Beruntung

(1) Sultan (2) Bukti yang kuat
(1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului
Tinggi kedudukannya
Teman ngobrol
Kegembiraan
Bahagia
Nama tokoh Ulama
Pedang
Keselamatan – keamanan
Bahagia
Bahagia
Selamat
Penganut ajaran sunah nabi saw
Lampu – Pelita
Pelita agama
Bahagia
Bahagia
Lemah lembut – Toleran
Pedang agama
Pedang Islam
Toleransi
Bertindak tepat
(1) Tangkai (2) Nama Binatang
Tuan – Kepala kaum
Lembing yang keras
Benar – tepat
Orang yang bersujud
Orang yang menutupi Aib dan dosa
Akhir malam sebelum fajar
Mulia
Rinduku
Belas Kasih
Kesohor
Bersyukur
Bersyukur
Bulan Sya’ban
Mati Syahid
Memberi syafa’at
Nama Tokoh Muslim
Kemuliaan Agama
Pandai bersyair dan bernyanyi
Burung yang panjang sayapnya
Pelayan ibadah
Berusia antara 15 dan 30 tahun
Menyeluruh
Memilih kurma yang masak
Pecahan bintang – meteor
Nama khabilah
Mendung bersalju
Pemberani
Kemuliaan
Penganut Imam syafii
Penyembuh
(1) nama Pohon (2) nama Ulama besar
Terbitnya matahari
Matahari petunjuk
Matahari Agama
Pecahan Bintang (meteor) agama
Benar – Jujur
Sabar
Penyabar
Penyabar
Benar – jujur
Membenarkan
Baik
Perbaikan – kebaikan
Kebaikan agama
Pagi hari
(1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas
Benturan
(1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa
Bulan Safar
Tepat mengenai sasaran
Teman
Pembuat sabun
Jernih

Mahkota agama
Takwa dalam agama
Taufiq limpahan Allah
Orang yang kuat
Kemudahan
Kemurnian Iman (keesaan Allah)
Bertakwa
Perbaikan
Sempurna
Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana)
Taufiq (Allah) Maha Pengasih
Orang yang mengetuk malam hari
Keindahan – keadaan yang baik
(1) Embun (2) Hujan rintik-rintik
(1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari
Dua huruf permulaan surat
Tinggi
Bersih – Suci
Baik
Lembut – Halus
Yang tetap
Pahala
Kembali berkumpul
Kaum nabi Shaleh as
Jitu

Hamba
Nama Orang dahulu
Memelihara dari keburukan
Nama orang dahulu
Tinggi
(1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk
Keajaiban

Orang yang berkedudukan
Yang kembali (berlindung) Kepada Allah
Penolong (pembela) Agama
Punya Sifat tertentu
Sendirian
(1) Bintang Kehormatan (2) Medali
Sempurna
Cinta – Gembira – Kaya – Kuasa
Menyambung hubungan kekeluargaan
Rupawan
Lengkap – banyak kebaikannya
Banyak memberi

Ayat pertama surat yaasiin
Bertambah – Lebih
Orang yang mudah
Bersyukur
Kemudahaan

(1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih
(1) bercahaya (2)Keindahaan
(1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah
(1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia
Suatu kelebihan
(1) Cemerlang (2) Warna cerah
(1) Bunga (2) Keindahan
Anak kecil yang cantik
Anak kecil yang cantik
Bagus
Kebagusan Agama
Kebagusan para penyembah Allah
Kebagusan orang-orang arif
Kebagusan orang-orang bertakwa
Nama tokoh Mesir
Tambahan – Kelebihan
(1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia
Tambahan – Kelebihan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s